Stourbridge v Shrewsbury

25th July 2023

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Aiden O'Brien of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Harvey Watts of Shrewsbury Town

Elliot Thorpe of Shrewsbury Town celebrates with his ...

Elliot Thorpe of Shrewsbury Town celebrates after scoring ...

Aiden O'Brien of Shrewsbury Town

Elliott Bennett of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Aiden O'Brien of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Harvey Kirby-Moore of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Harvey Kirby-Moore of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Harvey Watts of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Elliot Thorpe of Shrewsbury Town

Matt Taylor the head coach of Shrewsbury Town

Elliot Thorpe of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Aiden O'Brien of Shrewsbury Town

Michael Parker of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Tunmise Sobowale of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Harvey Watts of Shrewsbury Town

Elliott Bennett of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Harvey Watts of Shrewsbury Town

Elliot Thorpe of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Jason Sraha of Shrewsbury Town

Elliott Bennett of Shrewsbury Town

Michael Parker of Shrewsbury Town

Harry Burgoyne of Shrewsbury Town

Travis Hernes of Shrewsbury Town

Shrewsbury Town trialist Hayden Lindley

Shrewsbury Town trialist Hayden Lindley

Shrewsbury Town trialist Hayden Lindley

Shrewsbury Town trialist Hayden Lindley

Shrewsbury Town trialist Hayden Lindley

Shrewsbury Town trialist Jordan Willis

Shrewsbury Town trialist Jordan Willis

Shrewsbury Town trialist Jordan Willis